นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Urbaniceทีม Urbanice บริษัท บางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด ("Urbanice" "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") ถือว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้) เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องการดำเนินการของบริษัทในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องประเภทของข้อมูลซึ่งบริษัทได้รับและวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลนั้น บริษัทได้จัดระเบียบใหม่ในเรื่องข้อมูลที่บริษัทได้รับมารวมทั้งเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 1. บทนำ
 2. ทีม Urbanice บริษัท บางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด ("Urbanice" "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") เชื่อว่า ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้
  1. บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  3. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
  4. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
  5. บริษัทจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  6. บริษัทจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
  7. บริษัทจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้
  8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  9. บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่านโดยบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

 3. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
  1. เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
  2. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่ Urbanice ใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิและทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมรับจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน Urbanice ("แอปพลิเคชั่น Urbanice") บริการต่างๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชั่น Urbanice และแอปพลิเคชั่นอื่นที่รวมอยู่ในหรือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่น Urbanice (เรียกรวมกันว่า "แอปพลิเคชั่น") ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ที่บริษัทดูแลซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัท ("เว็บไซต์") (ทั้งแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์เรียกรวมกันว่า "บริการ") และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
  3. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวใดที่ใช้บังคับกับบริการอื่นๆ ของ Urbanice
  4. ผู้ใช้อาจขอรับบริการเพิ่มเติมจาก Urbanice หรือบริษัทในเครือของ Urbanice (“บริการเพิ่มเติม”) เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายมีความต้องการและทางเลือกที่อาจแตกต่างกัน บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากหรือบันทึกต่อท้ายนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและบันทึกต่อท้ายต่างๆ จะอธิบายประเภทข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายอื่นๆ ที่อาจใช้บังคับกับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายที่ใช้บังคับซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือแก้ไขจากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ จากนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้

 4. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ Urbanice เก็บรวบรวม
   1. อีเมลแอดเดรสของท่าน
   2. เมื่อท่านสร้างบัญชี Urbanice เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) Urbanice จะขอให้ท่านระบุอีเมลแอดเดรสของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความผ่านอีเมล์ไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ นอกจากนี้บริษัทอาจใช้อีเมล์แอดเดรสที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย

    ทั้งนี้ ท่านอาจเลือกสร้างบัญชี Urbanice โดยใช้บัญชี Facebook ของท่านก็ได้ ซึ่งในกรณีเช่นว่านั้น ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้เก็บรหัส Facebook ของท่าน ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นเพื่อสร้างบัญชีและใช้บริการ

   3. บ้านเลขที่ของท่าน
   4. เมื่อท่านสร้างบัญชี Urbanice เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) Urbanice จะขอให้ท่านระบุบ้านเลขที่ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งรหัสเชิญ (Invitation Code) ผ่านทางจดหมายหรือโปสการ์ด ไปยังตู้จดหมายที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการอยู่อาศัยจริงและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ

    นอกจากนี้บริษัทอาจใช้บ้านเลขที่ที่ท่านลงทะเบียนนี้ เพื่อการใช้บริการระบบติดตามพัสดุ (Parcel Notification) และส่งข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุที่ส่งมาถึงท่านอีกด้วย

   5. ชื่อและนามสกุลจริงของท่าน
   6. เมื่อท่านสร้างบัญชี Urbanice เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) Urbanice จะขอให้ท่านระบุชื่อและนามสกุลจริงของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งรหัสเชิญ (Invitation Code) ผ่านทางจดหมายหรือโปสการ์ด ไปยังตู้จดหมายที่ท่านระบุในข้อ 3.1.2 เพื่อยืนยันการอยู่อาศัยจริงและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ

    นอกจากนี้บริษัทอาจใช้ชื่อและนามสกุลจริงที่ท่านลงทะเบียนนี้ เพื่อการใช้บริการระบบติดตามพัสดุ (Parcel Notification) และส่งข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุที่ส่งมาถึงท่านอีกด้วย

   7. เพศของท่าน
   8. เมื่อท่านสร้างบัญชี Urbanice เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) Urbanice จะขอให้ท่านระบุเพศของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของผู้อยู่อาศัยจริงและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ

   9. วันเดือนปีเกิดของท่าน
   10. เมื่อท่านสร้างบัญชี Urbanice เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) Urbanice จะขอให้ท่านระบุวันเดือนปีเกิดของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของผู้อยู่อาศัยจริงและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ

  2. ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท
  3. เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ เช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

   ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่ท่านสามารถกำหนดเองและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านผ่านตัวระบุภายในของบริษัท

  4. ข้อมูลอื่นใดอีกบ้างที่ Urbanice อาจเก็บรวบรวม
  5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทจึงจัดให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมรวมถึงฟังก์ชันการเข้าถึงบัญชีของท่านได้จากอุปกรณ์หลายเครื่อง การช่วยท่านในการค้นหาเพื่อนผ่านบริการ หรือเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้ และเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น หากท่านเลือกฟังก์ชั่นดังกล่าว บริษัทอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะกระทำเช่นนั้นอาจมีกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้บริการในบางส่วนได้

   1. บัญชี Facebook [ระบุหรือไม่ก็ได้]
   2. เพื่อให้ท่านสร้างบัญชี Urbanice เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) ได้ง่ายยิ่งขึ้น ท่านอาจเลือกที่จะสร้างบัญชี Urbanice โดยใช้บัญชี Facebook ของท่าน ซึ่งในกรณีเช่นว่านั้น ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้เก็บรหัส Facebook ของท่าน

   3. ข้อมูลติดต่อสำหรับบริการช่วยเหลือลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]
   4. ในบางกรณีท่านอาจประสงค์ที่จะติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือลูกค้าจากเรา หากท่านติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่น บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่ท่านเลือกระบุไว้ ซึ่งรวมถึงชื่อของท่าน และข้อมูลการติดต่อต่างๆ เช่น อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของท่านหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น ประเภทอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขและตรวจสอบปัญหาที่ท่านส่งมายังบริษัท เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ท่านและปรับปรุงบริการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทต่อไป เราอาจประมวลผลข้อมูลนี้ที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ท่านร้องขอมาจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเก็บข้อมูลนี้ไว้ตามบทบัญญัตินโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

   5. ข้อมูลติดต่อสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสำรวจลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]
   6. หากท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือสำรวจวิจัยต่างๆ ที่ Urbanice เสนอเป็นครั้งคราว บริษัทอาจขอรายละเอียดการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เพศ และวันเดือนปีเกิด) เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามและจัดส่งของรางวัลใดๆที่ท่านอาจชนะรางวัล และการจัดการกิจกรรมอื่นๆ

  6. ข้อมูลที่ฉันสร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวกับตัวฉันเองและแชร์กับผู้อื่น
   1. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง [ระบุหรือไม่ก็ได้]
   2. นอกจากข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ท่านอาจเลือกตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ (เช่น “ชื่อที่แสดง (Display Name)” รูปโปรไฟล์ วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ) และแสดงตัวตนของท่านกับผู้ใช้ แอปพลิเคชั่น Urbanice คนอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจเลือกที่จะสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เช่น ข้อความที่เป็นตัวอักษรและข้อความเสียง รูปถ่าย วีดิทัศน์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนี้กับผู้ใช้รายอื่น สำหรับข้อมูลโปรไฟล์บางอย่าง เช่น วันเดือนปีเกิด ท่านอาจเลือกที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ก็ได้ ท่านอาจเลือกแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่านมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ และสามารถเลือกว่าจะแชร์เนื้อหาดังกล่าวกับผู้ใดขณะที่ท่านสร้างข้อความได้โดยการเลือกผู้รับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่าน และ/หรือผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปพลิเคชั่น Urbanice

    ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ข้อมูลโปรไฟล์และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองที่ท่านแชร์กับบุคคลอื่นนี้ สามารถคัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้รับเนื้อหาดังกล่าวได้ และก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกผู้ที่มิได้มุ่งหมายให้เป็นผู้รับเช่นกัน เนื่องด้วยสภาพของความเป็นข้อมูลดิจิทัล บริษัทขอให้ท่านระมัดระวังและรอบคอบเมื่อท่านจะสร้างและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของท่านแก่บุคคลอื่นจากข้อมูลประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะไม่ดู ใช้รายละเอียด หรือดำเนินการอื่นใดกับเนื้อหาส่วนตัวที่ท่านแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้รายอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

  7. Urbanice เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกหรือไม่
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่จัดการดำเนินการโดยบุคคลภายนอก
   2. เพื่อเป็นการจัดการบริการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน Urbanice อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก จากการที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว อาจมีกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากคู่ค้าที่ให้บริการเฉพาะบางประการ และจากบริการอื่นๆ หากท่านใช้บริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

 5. บริษัทใช้และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร
  1. Urbanice นำข้อมูลของฉันไปใช้อย่างไร
  2. ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดๆ นั้น Urbanice ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังนี้
   1. สำหรับการพัฒนา จัดให้ และปรับปรุงการบริการของบริษัท
    • เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ แก่ท่าน และอนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองของท่านให้แก่ผู้ใช้ Urbanice รายอื่น
    • เพื่อให้ท่านใช้บัญชี Urbanice ของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนบัญชี Urbanice ของท่านไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้
    • เพื่อที่ท่านสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ Urbanice และตามที่ท่านได้ตกลงเอาไว้ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ Urbanice รายอื่นสามารถเชื่อมต่อกับท่านได้
    • เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้
    • เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมหากจำเป็น
    • เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
    • เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม
    • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
   2. สำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริการหรือการป้องกันไม่ให้มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
    • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
    • เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่เป็นการกระทำหลอกลวงหรือในทางที่ผิด
    • เพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยตัวท่านเองหรือแจ้งให้ท่านทราบกรณีมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
   3. สำหรับการจัดให้ตรงตามความต้องการของท่านหรือการเผยแพร่โฆษณา
    • เพื่อแจ้งข้อมูล ฯลฯ เกี่ยวกับบริการของบริษัทและของกลุ่มบริษัทหรือข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆ ที่ผู้โฆษณาเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ไม่ใช่ Urbanice
    • เพื่อปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการบริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
    • เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่บริษัทแสดงไว้ในอินเตอร์เน็ตหรือในสื่ออื่นๆ
    อย่างไรก็ตามหากบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมในขณะที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้แทนวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่ระบุในข้อ 4.1 ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

  3. Urbanice จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร
  4. ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ที่จะเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ Urbanice ได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต การใช้งานในทางมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของท่าน สำหรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น Urbanice เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของบริษัทเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากท่าน โปรดอย่าแชร์รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่นหรือใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น นอกจากนี้โปรดแจ้งให้บริษัททราบในกรณีที่ท่านสงสัยว่าจะมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใดผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท

  5. ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันถูกส่งและจัดเก็บไว้ที่ใด
  6. เพื่อเป็นการจัดให้ซึ่งการบริการที่น่าเชื่อถือและดำเนินการอย่างรับผิดชอบ Urbanice จะประมวลผลและเก็บข้อมูลของท่านไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการโอนข้อมูลเหล่านั้นจะกระทำโดยเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับ

  7. Urbanice จะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด
  8. Urbanice จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุไว้ตลอดเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานอยู่เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองส่วนตัวนี้ หรือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แม้ภายหลังจากที่บัญชีของท่านปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้
   1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
   2. เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
   3. เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างหรือที่มีกับผู้ใช้ Urbanice ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้ หรือ
   4. เพื่อตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือมิชอบ

  9. Urbanice ใช้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการภายนอกหรือไม่
  10. เพื่อให้บริการ ในบางครั้ง Urbanice จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทคัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และบริษัทดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้วางระบบการจัดการข้อมูลและการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมและปลอดภัย และเราได้กำหนดหน้าที่ตามสัญญาแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงภายในขอบเขตที่จำเป็นตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น

  11. Urbanice ให้ข้อมูลของฉันแก่บุคคลภายนอกหรือไม่
  12. นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Urbanice จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่าเป็นกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบริษัทจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
   1. กรณีที่ท่านใช้บริการที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก หรือกรณีอื่นๆ ที่มีการให้ข้อมูลซึ่งน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้าเพื่อระบุตัวตนผู้ใช้ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทจะให้เฉพาะข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแก่บุคคลภายนอก (รหัสภายใน ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น เลขรหัสประจำตัวของโฆษณา การตั้งค่าภาษา เป็นต้น) ข้อมูลเกี่ยวกับที่มา) และในการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เหล่านี้ บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ยืนยันเจตนาของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่บริษัทจะให้ข้อมูลอาจรวมถึงบริษัทต่างๆ ที่อยู่นอกประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ในเรื่องข้างต้น

  13. Urbanice ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไม่
  14. บริษัทใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บเฉพาะอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ถูกเก็บรักษาไว้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถใช้อ่านได้อีกเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นในครั้งหน้า ข้อมูลคุกกี้บางข้อมูลมีความจำเป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุกกี้อื่นๆ นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมโดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (username) ในทางที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ท่านเลือก คุกกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆ ในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อ:
   1. ช่วยบริษัทในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของท่านเมื่อท่านใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมใดๆ
   2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา
   3. เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของท่าน และ
   4. ช่วยบริษัทในการทำความเข้าใจว่า ผู้ใช้งานใช้บริการอย่างไรและเพื่อการปรับปรุงบริการเราใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ด้วยบนเว็บไซต์
   5. ตัวเก็บข้อมูลกูเกิ้ล (Google Analytics) และตัวเก็บข้อมูลเฟสบุ๊ค (Facebook Analytics)
   6. การที่ท่านใช้บริการต่อไปเป็นการบ่งชี้ว่า ท่านยอมรับให้บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว บราวเซอร์ของอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่ หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานโดยรวมของท่าน

  15. Urbanice ใช้โมดูลของบุคคลภายนอกหรือไม่
  16. Urbanice ใช้บริการการแจ้งเตือน(Push Notification) ที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการการแจ้งเตือนต่างๆ ภายในแอปพลิเคชั่น Urbanice บริษัทจึงติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชั่น นอกจากนี้บริษัทอาจติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจว่ามีการใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมอยู่อย่างไร

 6. ทางเลือกของท่าน – สิทธิของท่าน
 7. มีความเป็นไปได้ที่ Urbanice อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน โปรดทราบว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่างๆ ตามหัวข้อนี้หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. ฉันจะควบคุมข้อมูลของฉันได้อย่างไร
  2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือบทยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ฯลฯ ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชั่น Urbanice เมื่อใดก็ได้ เช่น
   1. ในเมนู "โปรไฟล์ (Profile)" ในส่วนของตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถยืนยันและหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และยังสามารถยืนยันและแก้ไขชื่อที่แสดง และรูปโปรไฟล์ของท่านได้อีกด้วย
   2. ในเมนู “การจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management)” ในส่วน “ตั้งค่า (Settings)”ในแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องความยินยอมของท่านในส่วนที่ “เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน” เพื่อใช้สิทธิใดๆ ของท่ายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อ เมื่อตรวจสอบตัวตนของท่านแล้ว บริษัทจะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านต้องการส่งคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท โปรดดูอีเมล์แอดเดรสของบริษัทที่ข้อ 6.2. อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทอาจไม่สามารถตอบสนอง ตามข้อร้องขอของท่านได้ หากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   3. การเปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดของท่านหรือของบุคคลอื่น
   4. การเปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่าจะขัดขวางการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมของบริษัทอย่างร้ายแรง
   5. การเปิดเผยขัดต่อกฎหมายอื่นๆ หรือ หากท่านไม่ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อร้องขอให้มีการเปิดเผย หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไปแล้ว หรือหากท่านไม่ประสงค์จะยินยอมให้ Urbanice เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกลบบัญชีทั้งหมดของท่านได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชั่น Urbanice บริษัท จะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามข้อ 4.4. หากท่านใช้สิทธิใดๆ ของท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการตอบสนอง ต่อข้อร้องขอของท่านตามขั้นตอนการดำเนินการที่ได้ระบุไว้แยกต่างหาก

  3. หากฉันเปลี่ยนใจจะทำอย่างไร
  4. หากท่านเปลี่ยนใจในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่ท่านประสงค์จะแชร์หรือเปิดเผยต่อไป ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชั่น Urbanice เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
   1. ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน (เช่น รูปโปรไฟล์ของท่าน ชื่อที่แสดง หรือวลีส่วนบุคคลที่แสดงใต้ข้อความสถานะ)
   2. ให้ผู้ใช้ Urbanice รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดี Urbanice ของท่านได้หรือไม่
   3. ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของท่านหรือไม่
   4. เชื่อมต่อบัญชีของท่านกับ Facebook ของท่านหรือไม่
   5. บล็อคหรือปลดบล็อคผู้ใช้ Urbanice บางคน

 8. ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ
  1. โฆษณา
  2. บริษัทพยายามที่จะเผยแพร่โฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละท่านมากที่สุด (optimized advertisements) ในขณะเดียวกัน จากลักษณะของบริการ บริษัทก็ถือเรื่องความเป็นส่วนตัวและการสร้างสภาพแวดล้อมให้ท่านรู้สึกปลอดภัยที่จะใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญ และจากการพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายของท่านกับความเป็นส่วนตัว บริษัทจึงได้กำหนดเรื่องที่เป็นข้อห้ามต่างๆ ไว้เกี่ยวกับการเผยแพร่โฆษณา ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะระงับการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวหรือเลือกที่จะให้การเผยแพร่ดังกล่าวกลับคืนมาได้ด้วยตัวท่านเอง

  3. ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวล
  4. หากท่านมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัทหรือทำหนังสือมาถึงบริษัทที่
       บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด
       เลขที่ 1355 ถนนประชาราษฎร์ 1
       แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
       กรุงเทพมหานคร 10800
       เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105538005541
       สาขา: สำนักงานใหญ่

  5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้
  6. บริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เมื่อบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้ ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้